KOMUNIKAT W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI WYDŁUŻENIA CZASU TRWANIA SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH, KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH PRZEZ ORGANIZATORA

W dniu 23.03.2020 r. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wydało komunikat, w sprawie wydłużenia czasu trwania szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych.

Na postawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, z 2019 r. poz. 1693 i 2069 oraz z 2020 r. poz. 458), w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób uczestniczących:

  1. w specjalizacji, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu trwania specjalizacji.
  2. w kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych Dyrektor Centrum, na wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu trwania tego kursu.

Źródło: http://www.ckppip.edu.pl/kafelki/aktualnosci-informacje/dla-organizatorow.html